You are currently viewing برنامه کلاسی ترم بهار1402

برنامه کلاسی ترم بهار1402

کلاس ها برای واحد خواهران از تاریخ 15 /12 /1401 تا تاریخ
18 / 02 / 1402 در روز های زوج برگزار میگردد.

کلاس ها برای واحد برادران از تاریخ 16 / 12 / 1401 تا تاریخ 14/ 02/ 1402
در روزهای فرد برگزار میگردد.

ساعت برگزاری کلاس هر روز از ساعت 17:15 الی 18:45 و 18:45 الی 20:15 میباشد.

در ادامه لیست دروس ارائه شده و برنامه کلاسی قابل رویت میباشد .روز های فرد

 

 

روز های زوج

دیدگاهتان را بنویسید